Cool Web

Ekonomia globalna

Inne strony warte obejrzenia: biurko metalowe

Ekonomia globalnaEkonomia globalna wykracza swoim zasięgiem poza obszar mikroekonomię. Występują w niej korporacje o charakterze międzynarodowym, które w skrócie nazwać można olbrzymimi przedsiębiorstwami. Są one o wiele bardziej skomplikowane od gospodarstw domowych, ponieważ oprócz przychodów i wydatków, korzystają z nauk ekonomicznych takich jak: rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz finanse. Tradycyjna struktura gospodarki światowej determinuje więc trwałe więzi między różnymi od siebie, gospodarkami narodowymi odrębnych krajów. W wyniku zbliżania ich do siebie, stają się powoli wzajemnie komplementarne. Wyróżniamy kilka typów takiego uzupełniania się. Należą do nich: komplementarność międzydziałowa (zachodzi w rolnictwie i przemyśle), komplementarność międzydziałowa zbliżająca kraje, które specjalizują się w produkcji tylko niektórych gałęzi przemysłu, komplementarność wewnątrzgałęziowa (dotyczy specjalizowania się w otrzymywaniu niektórych towarów z wybranych gałęzi) oraz kooperacja przemysłowa (stosowanie podziału pracy, który polega na wytwarzaniu niektórych części). Rynek światowy i gospodarka światowa powstały na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Tak naprawdę pierwszym impulsem do rozpoczęcia ich formowania była już Pierwsza Rewolucja Przemysłowa (wywołała dużą podaż towarów przemysłowych wytwarzanych na eksport oraz zwiększyła popyt na żywność i surowce). Do innych czynników, które wspierają kształtowanie gospodarki światowej zaliczamy: transfer kapitałów z krajów wysoko rozwiniętych do słabo, emigracja wykwalifikowanej siły roboczej pochodzącej z krajów zasobnych w takich pracowników do tych mniej, obniżka kosztów transportu, w miarę liberalna polityka handlowa oraz polityczne podporządkowanie pod metropolie krajów mniej rozwiniętych. Na całym świecie możemy zaobserwować wiele skutków powstania gospodarki globalnej. Do pozytywnych należą przede wszystkim obniżenie poziomu zadłużenia zagranicznego krajów. Również zrównoważyły się względem siebie światowe bilanse płatnicze. Negatywnym aspektem jest głównie bogacenie się krajów przemysłowych i tym samym ubożenie krajów o charakterze surowcowo – rolniczym. Takie kraje można określić mianem biednych, ponieważ warunki wymiany towarów przemysłowych na produkty spożywcze są dla nich niekorzystne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Historia ekonomii globalnej

Proces powstawania ekonomii globalnej na świecie, możemy podzielić na wiele etapów. Jej początki sięgają więc okresu powojennego. Przedział ten, można podzielić jeszcze na dwa mniejsze. Od zakończenia...

czytaj więcej

Gospodarcze ugrupowania integracyjne

Integracja jest to proces scalania odrębnych od siebie gospodarek narodowych w jedną całość. Przyświecają mu cele o charakterze ekonomicznym i politycznym. Dąży do utrzymania wysokiego tempa wzrostu g...

czytaj więcej

Gospodarcze Traktaty założycielskie UE

Pierwszym traktatem, który wywołał lawinę kolejnych i stanowił początek dla integracji Europy na szczeblu gospodarczym był Traktat Paryski podpisany w Paryżu 18 kwietnia 1951 roku. Powołał on do życia...

czytaj więcej

Polityka gospodarcza Unii Europejskiej

W ramach Wspólnej Polityki Gospodarczej, Unia Europejska oddziaływuje na poszczególne kraje członkowskie ingerując w ich rolnictwo i cały rynek rolny. Robi to głownie poprzez wpieranie rozwoju i restr...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy