Cool Web

Rada Unii Europejskiej

Inne strony warte obejrzenia: http://www.www.biznesforums.pl/

Rada Unii EuropejskiejDo końca czerwca 1967r. każda ze Wspólnot Europejskich miała odrębną Rade Ministrów(w EWWiS była to specjalna rada ministrów). Działająca od1 lipca 1967r. jedna Rada Unii jest organem kolegialnym składającym się przedstawicieli rządów państw członkowskich na szczeblu ministrów. Ministrowie kierując poszczególnymi resortami wchodzą w skład Rady w zależności od problematyki jej obrad. Funkcja przewodniczącego Rady sprawują kolejno przez sześć miesięcy (1 stycznia-30 czerwca, 1 lipca- 31 grudnia) członkowie Rady wywodzący się z państw członkowskich a ustalani według porządku alfabetycznego oryginalnych nazw każdego kraju. Posiedzenia Rady są zwoływane z inicjatyw jej przewodniczącego czy też na wniosek jej członka lub Komisji i odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w Brukseli albo w Luksemburgu. Przewodniczącym Rady Unii minister spraw zagranicznych państw kierującego w danym półroczu pracami Rady. Rada jest głównym organem decyzyjnym i legislacyjnym Wspólnot, który koordynuje ich politykę gospodarczą. Do kompetencji Rady należą najważniejsze sprawy dla rozwoju Unii. Można ona podejmować uchwały o różnym charakterzeprawnym-rozporzadzania, dyrektywy, decyzje, zlecenia i opinie. Zgodnie z postanowieniami art.145 Traktatu Rzymskiego, Rada zapewnia koordynację ogólnej polityki gospodarczej państw członkowskich i ma prawo do podejmowania decyzji.Przed podjęciem uchwały Rada jest zobowiązana w wielu sprawach do zaciągnięcia opini Komisji i Parlamętu Europejskiego, a także jej organu pomocniczego –Komitetu Ekonomicznego i społecznego. Mechanizm podejmowania uchwały jest dość skomplikowany i określają go konkretne postanowienia Traktatów Wspólnot. Wprawdzie niektóre uchwały Rady dotyczące ważnych interesów poszczególnych państw członkowskich wymagają nadal jednomyślności (takie jak m.in. rozszerzenie składu członkowskiego Unii, rewizja traktatów, stowarzyszenie państw trzecich, mianowanie członków Komisji, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, współpraca w dziedzinie sprawiedliwości), to jednak na podstawie Jednolitego Aktu Europejskiego wzrosła liczba przypadków, w których uchwały podejmowane są kwalifikowaną większością głosów –m.in. dotyczące utworzenia jednolitego rynku europejskiego, polityki walutowej, technologicznej, socjalnej, ochrony środowiska i ekorozwoju. Rada Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych organów pracy Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że ma ona wielkie możliwości nie tylko prawne, ale także finansowe. To od niej zależy kto otrzyma pieniądze, a kto nie. Jednak to nadal nie wszystkie możliwości. Tak naprawdę to Unia Europejska jest w stanie oferować nam bardzo wiele tylko trzeba się dobrze przygotować na zaskoczenie tego całego systemu. Dla nas najważniejsze mimo to jest przyznanie Euro. Oczywiście to właśnie Rada Europejska ma możliwość przyznania nam tego jakże ważnego tytułu. Czy jednak Rada Unii Europejskiej jest ważniejsza od Trybunału Unii? Czy ma podobne kompetencje? A może nie ma wcale żadnych?

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:NcjT7Fg5vY3t, 2014-09-13 18:12
Ne1rok na invalidnfd df4chodok nie je podeimnenfd skutočnosťou, či posudzovane1 osoba vykone1va pre1cu alebo dosahuje predjem. Poberanedm ake9hokoľvek druhu df4chodkovej de1vky, teda ani invalidne9ho df4chodku, nie je obmedzene9 pre1vo na zamestnanie alebo podnikanie na ze1klade živnosti.Invalidne9 df4chodky majfa občanom, ktored z df4vodu invalidity stratili čiastočne alebo faplne schopnosť vykone1vať ze1robkovfa činnosť, sčasti nahradiť ich predjem pred vznikom invalidity.zdroj: ze1kon č.461/2003Z.z. o socie1lnom poistened v znened neskoršedch predpisov, http://qdrvedy.com [url=http://unjkanlj.com]unjkanlj[/url] [link=http://xaneaxrzrn.com]xaneaxrzrn[/link]


QvExDPPNtx, 2014-09-13 14:46
51Posudok o odke1zanosti na socie1lnu službuNa ze1klade leke1rskeho <a href=\"http://dkmaxzsc.com\">pouskdu</a> a socie1lneho <a href=\"http://dkmaxzsc.com\">pouskdu</a> sa vyhotovuje posudok o odke1zanosti na socie1lnu službu, ktorfd obsahujea) stupeň odke1zanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, b) znevfdhodnenie fyzickej osoby s ťažkfdm zdravotnfdm postihnutedm alebo s nepriaznivfdm zdravotnfdm stavom v oblasti sebaobslužnfdch fakonov, fakonov starostlivosti o svoju dome1cnosť a pri ze1kladnfdch socie1lnych aktivite1ch, c) ne1vrh druhu socie1lnej služby, d) určenie termednu ope4tovne9ho posfadenia zdravotne9ho stavu.


jrP4hO9lM, 2014-09-12 03:09
Ze1kon o socie1lnych službe1ch definuje socie1lnu službu ako odrbonfa činnosť, obslužnfa činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo sfabor tfdchto činnosted, ktore9 sfa zamerane9 na:- prevenciu vzniku nepriaznivej socie1lnej situe1cie, riešenie nepriaznivej socie1lnej situe1cie alebo zmiernenie nepriaznivej socie1lnej situe1cie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatnfd život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,- zabezpečenie nevyhnutnfdch podmienok na uspokojovanie ze1kladnfdch životnfdch potrieb fyzickej osoby,- riešenie kredzovej socie1lnej situe1cie fyzickej osoby a rodiny,- prevenciu socie1lneho vylfačenia fyzickej osoby a rodiny. http://uepwrq.com [url=http://qvdhhli.com]qvdhhli[/url] [link=http://jxxuqp.com]jxxuqp[/link]


OcCJpvdf, 2014-09-11 13:04
Poskytovanie socie1lnych služieb ako aj proces prijedmania <a href=\"http://ylmzsfvb.com\">klitoenv</a> do zariadenia socie1lnych služieb je dane9 ze1konom NR SR č. 448/2008 Z.z. o socie1lnych službe1ch v znened neskoršedch predpisov. Ak me1 fyzicke1 osoba ze1ujem o poskytovanie socie1lnej služby v zariadened je povinne1 podať pedsomnfa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaned socie1lnej služby pre1vnickej osobe (DSS).K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaned socie1lnej služby v zariadened pre fyzicke9 osoby, ktore9 sfa odke1zane9 na pomoc inej fyzickej osoby, fyzicke1 osoba priložed aj pre1voplatne9 rozhodnutie o odke1zanosti na socie1lnu službu. Posudkove1 činnosť na fačely poskytovania socie1lnej služby v DSS je leke1rska posudkove1 činnosť a socie1lna posudkove1 činnosť.Leke1rska posudkove1 činnosť na fačely posfadenia odke1zanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotne9ho stavu fyzickej osoby a zmien zdravotne9ho stavu fyzickej osoby, ktore9 vykone1va posudzujfaci leke1r.Socie1lna posudkove1 činnosť na fačely posfadenia odke1zanosti fyzickej osoby na socie1lnu službu v DSS je posudzovanie:a.individue1lnych predpokladov fyzickej osoby,b.rodinne9ho prostredia fyzickej osobyc.prostredia, ktore9 ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.


Okz1WHjfRN, 2014-09-10 23:31
Fyzicke1 osoba me1 za podmienok usenaovtnfdch tfdmto ze1konom pre1vo vfdberu socie1lnej služby a formy jej poskytovania a pre1vo vfdberu poskytovateľa socie1lnej služby.Socie1lne služby podľa druhu sfaa) socie1lne služby na zabezpečenie nevyhnutnfdch podmienok na uspokojovanie ze1kladnfdch životnfdch potrieb v zariadeniach, ktorfdmi sfa1. nocľahe1reň,2. fatulok,3. domov na pol ceste,4. nedzkoprahove9 denne9 centrum,5. zariadenie nfadzove9ho bfdvania,b) socie1lne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorfdmi sfa1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosfalaďovania rodinne9ho života a pracovne9ho života,2. poskytovanie socie1lnej služby v zariadened dočasnej starostlivosti o deti,3. poskytovanie socie1lnej služby v nedzkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,c) socie1lne služby na riešenie nepriaznivej socie1lnej situe1cie z df4vodu ťažke9ho zdravotne9ho postihnutia, nepriaznive9ho zdravotne9ho stavu alebo z df4vodu dovŕšenia df4chodkove9ho veku, ktorfdmi sfa1. poskytovanie socie1lnej služby v zariadened pre fyzicke9 osoby, ktore9 sfa odke1zane9 na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzicke9 osoby, ktore9 dovŕšili df4chodkovfd vek,2. opatrovateľske1 služba,3. prepravne1 služba,4. sprievodcovske1 služba a predčitateľske1 služba,5. tlmočnedcka služba,6. sprostredkovanie tlmočnedckej služby,7. sprostredkovanie osobnej asistencie,8. požičiavanie pomf4cok,d) socie1lne služby s použitedm telekomunikačnfdch technolf3gied, ktorfdmi sfa1. monitorovanie a signalize1cia potreby pomoci,2. kredzove1 pomoc poskytovane1 prostrednedctvom telekomunikačnfdch technolf3gied,e) podporne9 služby, ktorfdmi sfa1. odľahčovacia služba,2. pomoc pri zabezpečened opatrovnedckych pre1v a povinnosted,3. poskytovanie socie1lnej služby v dennom centre,4. poskytovanie socie1lnej služby v integračnom centre,5. poskytovanie socie1lnej služby v jede1lni,6. poskytovanie socie1lnej služby v pre1čovni,7. poskytovanie socie1lnej služby v stredisku osobnej hygieny.Socie1lna služba sa poskytuje ambulantnou formou, tere9nnou formou, pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej socie1lnej situe1cie a prostredia, v ktorom sa fyzicke1 osoba zdržiava.Socie1lna služba sa poskytuje na neurčitfd čas alebo na určitfd čas.Stanislava


1   

Warto również przeczytać

Ekonomia przez Internet

Instytucje finansowe wychodzą coraz bardziej naprzeciw klientom, którzy korzystają głównie z sieci, ułatwiając sobie w ten sposób życie, gdyż fizycznie nie muszą pojawiać się w danych placówkach banko...

czytaj więcej

Wskaźniki rozwoju społecznego

Wraz z rozwojem nauki i możliwości gromadzenia, przetwarzania i analizowania różnego rodzaju danych badacze, ekonomiści, socjologowie i inni naukowcy z umiłowaniem rozpoczęli prowadzenie różnego rodza...

czytaj więcej

Praca na akord, czy na godzinę

W zależności od naszego miejsca pracy i co ważniejsze od pracodawcy, możemy pracować na dwóch rodzajach zatrudnienia, które pozwalają nam zarobić w różny sposób ilość pieniędzy, jednak możemy być zaws...

czytaj więcej

Praktyki

Praktyki są dla każdego ucznia tak zwanych zawodówek możliwością nauczenia się zawodu, dostają oni za nie pieniądze, które podczas roku szkolnego wydają się duże, ponieważ pracują i mają szansę dorobi...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy