Cool Web

Podstawowe kategorie przedsiębiorstw

Inne strony warte obejrzenia: Kancelaria adwokacka

Podstawowe kategorie przedsiębiorstwSpółdzielnia. Zasadnicze rozróżnienie rodzajów przedsiębiorstwa wprowadza Prawo o działalności gospodarczej z tysiac dziewięćset dziewięćdziesiątego roku,które stanowi,że przedsiębiorcą może być osoba fizyczna oraz prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kategoria osoby fizycznej jest ściśle związana z cywilistycznymi cechami tej osoby, takimi jak zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. W gruncie rzeczy chodzi tu o człowieka, który dysponuje zdolnością prawną już od chwili urodzenia. Oznacza ona możliwość bycia podmiotem prawa w ogóle i w zakresie konkretnych praw podmiotowych oraz obowiązków. Zdolność prawna osoby fizycznej za jej życia nie może być niczym ograniczona i kończy się z chwilą jej śmierci. Zdolność prawną określić można, jako bierną cechę osoby fizycznej, w odróżnieniu od strony czynnej, którą jest zdolność do wykonywania czynności prawnych. Oznacza ona zdolności do wywoływania swoim własnym zachowaniem skutków prawnych, poprzez nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań. Cecha zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej nie przysługuje każdemu człowiekowi. Bezwzględnie przysługuje ona po osiągnięciu pelnoletności, czyli zasadniczo po ukończeniu osiemnastego roku życia. Pomiędzy trzynastym a osiemnastym rokiem życia osoby fizyczne dysponują tak zwaną ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, a dzieci do trzynastego roku życia oraz ubezwłasnowolnione całkowicie przez wyrok sądowy osoby dorosłe są w ogóle pozbawione zdolności do czynności prawnych. Z punktu widzenia potrzeb związanych z prowadzeniem i podejmowaniem działalności gospodarczej jest kwestią bezsporną,że przedsiębiorcą może być tylko osoba fizyczna, która dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych,a więc cechą, która umożliwia nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań, na przykład poprzez zawarcie typowych umów gospodarczych. Osobami prawnymi zgodnie z kodeksem cywilnym, są skarb państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególnie przyznają osobowość prawną na drodze ustawowej. Najważniejszą osobą prawną jest zatem skarb państwa,który jest jednocześnie swoistą osobą prawną. Ta swoistość polega przede wszystkim na tym,ze skarb państwa bierze udział w obrocie cywilno prawnym nie jako całość, lecz poprzez organy państwowe.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:dAAKxq4ZQ3m, 2016-05-12 17:05
that I do feel that some women are willingly leaving it all to the men -when I say &qtlu;alo" it is from earning a living to politics, from science to home decisions-. A lot of women prefer to do that because they are lazy and stupid. They are too happy to use the conventions to do nothing and especially to limit the use of their narrow brain to their family (trapped by them). These women think the world orbits around them (perfect example : muslim women, but some christian ones too.. who could happily belong to harem).


1   

Warto również przeczytać

Leasing, forma odpłatnego udostępniania

Leasing to forma odpłatnego udostępniania do użytkowania dóbr służących do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. obiektów inwestycyjnych oraz konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku. Wyróżnia się lea...

czytaj więcej

Kryzys i zmiana pracy

Wiele osób w czasie niedawnego kryzysu utraciło pracę. Dla innych nastąpiły chude dni spowodowane przede wszystkim obniżeniem pensji podstawowej oraz zabraniem niektórych bonusów, premii i dodatków. W...

czytaj więcej

Popyt na pieniądz w gospodarce

Stopy procentowe od depozytów i innych aktywów pieniężnych,w miarę wzrostu cen papierów wartościowych w tempie szybszym niż rośnie oprocentowanie depozytów, podmioty rynkowe chętniej lokuja pieniadze ...

czytaj więcej

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna sprowadza się do zwiekszania podatków rządowych. Wprowadzenie podatków ustabilizowało płatności na rzecz państwa i jednocześnie zwiększyło jego wpływy. Polityka strukturalna to dział...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy