Cool Web

Kredyt

Inne strony warte obejrzenia: naklejki łódź

KredytKredyt to swego rodzaju stosunek ekonomiczny występujący pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Kredyt powstał i rozwinął się w wyniku wymianu towarów oraz stosunków towarowo-pieniężnych, kiedy dochodziło do oddzielenia w czasie dostawy towarów oraz zapłaty za towar. Kredytów mogą udzielać wyłącznie banki. Podstawowymi podmiotami, które uczestniczą w stosunku kredytowym są kredytobiorca i kredytodawca. Operacja udzielania kredytów polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony określonej kwoty środków pieniężnych, z przeznaczeniem na określony cel, pod warunkiem zwrotu w oznaczonym czasie ekwiwalentu tej wartości, zazwyczaj łącznie z oprocentowaniem kredytu. Wniosek o udzielenie kredytu złożony przez kredytobiorcę jest analizowany przez inspektora kredytowego. Banki mogą także zasięgać informacji o kredytobiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ze względu na długość okresu kredytowania wyróżniamy trzy rodzaje kredytów: krótkoterminowe (najczęściej do 1 roku), średnioterminowe (najczęściej na okres do 5lat) oraz długoterminowe (na okres powyżej 5 lat). Kredyt może spełniać różne funkcje. Wśród nich można wymienić: funkcję emisyjną, rozdzielczą, dochodową, interwencyjną oraz motywacyjną. Kapitałem nazywamy majątek, który jego właścicielowi ma przynieść określony dochód w formie wartości dodanej. W przedsiębiorstwach kapitał może występować w postaci kapitału własnego oraz kapitału obcego. W naszej gospodarce wyróżniamy różne formy organizacyjne kapitału, które związane są przede wszystkim z rodzajem podmiotów gospodarczych. W przedsiębiorstwach państwowych podstawowymi formami kapitału jest fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa. W spółdzielniach podstawowym kapitałem jest fundusz udziałowy i fundusz zasobowy. W spółce cywilnej źródłem finansowania jest kapitał spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał podstawowy to kapitał zakładowy. Ponadto występuję również kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy. W spółce akcyjnej wyróżniamy kapitał akcyjny, zapasowy oraz rezerwowy. Źródła finansowania środków trwałych i obrotowych najogólniej można podzielić na dwie grupy: – fundusze własne przedsiębiorstwa, które stanowią równowartość wkładu kapitałowego właściciela w przypadku przedsiębiorstw prywatnych – fundusze obce, w skład których wchodzą kredyty bankowe, pożyczki i zobowiązania wobec dostawców oraz innych instytucji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Mechanizm kreacji pożyczek bankowych

Wcześniej już zauważyliśmy,że pieniądz bezgotówkowy to zapisy na rachunkach bankowych, będące albo wynikiem lokaty pieniądza gotówkowego w banku,albo udzielania przez bank kredytu swojemu klientowi. W...

czytaj więcej

Plan budżetowy firmy

Planowanie wydatków i zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Planowanie to proces długoterminowy, planowanie zawsze dotyczy przyszłości i jest wyobrażeniem o tym co chciałoby się osiągnąć . Planow...

czytaj więcej

Technika prowadzenia i kierowania firmą

W dobie kapitalizmu, to właśnie własne przedsiębiorstwa cieszą się największym uznaniem, jeśli chodzi o zarabianie na Zycie. Nieopłacalna już stała się idea pracy dla ogółu, czyli na państwowych posad...

czytaj więcej

Wspólna Polityka Transportowa

Inaczej niż w przypadku Wspólnej Polityki Walutowej, Transportowa została przewidziana w Traktatach Rzymskich o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Początkowo miała ona być jedynie środkiem do reali...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy