Cool Web

Charakterystyka zasobów majątkowych

Inne strony warte obejrzenia:

Charakterystyka zasobów majątkowychDo charakterystyki zasobów majątkowych należą także pasywa. Ich określenie potrzebne jest do sporządzenia bilansu dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność. Pasywa dzielimy na kapitał czyli fundusz własny oraz zobowiązania. Do kapitału można przypisać kapitał podstawowy tak zwany powierzony czyli udziałowy, akcyjny, kapitał wspólników, fundusz założycielski ; kapitał zapasowy tak zwany samofinansowania oraz wynik finansowy netto , który zawsze jest wartością dodatnią a także stratę netto , która ma wielkości ujemne. Zobowiązania to inaczej zadłużenia z obcymi podmiotami gospodarczymi. Stanowią zadłużenia wobec innych jednostek. Mogą to być zadłużenia wobec banku z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego, spłaty pożyczki , uregulowania długów wobec ZUS, dostawców, pracowników. Na jednostkach , które maja jakiekolwiek zobowiązania ciąży obowiązek spłaty tych zobowiązań na określonych warunkach. Zobowiązania dzielą się na kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania. Kredyty bankowe to zobowiązania podmiotów gospodarczych wobec banku z tytułu kwot pieniężnych oddanych przez bank (kredytodawcę) do dyspozycji kredytobiorcy. Kredytobiorca zobowiązuje się, do spłaty kredytu w ustalonym w umowie terminie wraz z odsetkami. Pożyczki to zobowiązania wobec osób fizycznych i prawnych z tytułu kwot pieniężnych oddanych przez pożyczkodawcę do dyspozycji pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić pożyczkę w ustalonym terminie w umowie wraz z odsetkami. Zobowiązania to środki pieniężne niespłacone przez podmiot gospodarczy jej wierzycielom, czyli po prostu mówiąc dług firmy wobec osób trzecich. Tego typu zobowiązania mogą powstać z tytułu zakupionych u dostawców materiałów, towarów, środków trwałych - są to zobowiązania wobec dostawców, z wystawionych weksli własnych – zobowiązania z tego tytułu to zobowiązania wekslowe, z naliczonych i niezapłaconych podatków (VAT, dochodowy), ceł, składek na ubezpieczenia społeczne – zobowiązania takie to zobowiązania publiczno prawne, z naliczonych i niewypłaconych pracownikom wynagrodzeń, poniesionych przez pracowników kosztów podróży służbowej są to zobowiązania wobec pracowników, i do ostatniej grupy należą składki na związki zawodowe, wobec PZU, kasy zapomogowo – pożyczkowej – zobowiązaniami te nazywamy pozostałymi zobowiązaniami.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Mikro

Mikroekonomia jest to dziedzina ściśle związaną z samą ekonomią. Jak sama nazwa może nas naprowadzić zajmuje się ona przede wszystkim badaniem zachowań indywidualnych klientów, przedsiębiorstw i rynkó...

czytaj więcej

Azjatyckie tygrysy

Azjatyckimi tygrysami nazywa się wschodnioazjatyckie kraje, które cechowały się tym, iż miały bardzo szybko rozwijający się PKB. Do tych państw zalicza się Korę Południową, Hongkong, Singapur oraz Taj...

czytaj więcej

Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy jest to okres za który sporządza się sprawozdanie np. miesiąc, półrocze, rok. Okres obrachunkowy jest to kolejno następujące po sobie 12 miesięcy, niekoniecznie równy z rokiem kale...

czytaj więcej

Podatki pośrednie - przedsiębiorstwa

Podatki pośrednie w odniesieniu do przedsiębiorstw dotychczasowych systemie podatkowym przedsiębiorstwa prowadzą handel wewnątrz Wspólnoty obowiązkowo podlegały kontroli celnej. Sprawdzano, czy płacon...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy